Yunanistan'da Yatırımların Vergilendirmesi

Yunanistan'da Yatırımların Vergilendirmesi

Yunanistan'da yatırım vergilendirmesi, yatırım objesine ve yatırımcının kurum veya kişi olmasına göre değişmektedir. Bu bağlamda, kazançın vergilendirmesi konusundaki yasa, diğer konular ile beraber, kazancın anaparadan, taşınmaz mallardan veya iş faaliyetlerinden elde edildiği durumları ele almaktadır.

1. Sermaye geliri

Kazanç vergilendirmesi kanununun 35. maddesinde belirtildiği üzere, sermaye geliri, bir gerçek kişi tarafından mali yıl içerisinde nakit, temettü, faiz, haklar ve taşınmaz mülkler vasıtası ile elde edilir.

Hususi olarak, eğer yatırımlar bir tüzel kişiliğe katılım ile ilgili ise, bu tür yatırımlardan elde edilecek gelirler kar payı vergilendirmesi hakkındaki 36. madde ve kazanç vergilendirmesi vergi oranları hakkındaki Kanun'un 40. maddesinin kombinasyonuna göre vergilendirilir. Kanunun kazanç vergilendirmesi hakkındaki 36. maddesinde beyan edildiği üzere, "temettü" terimi hisseler, kurucu hisseleri ve diğer kazanca ortaklık haklarının yanı sıra, özkaynak payı, özel şirketlerin kazançlarına katılım, tüzel kişilik veya kurumlardan gelen kazançlarların dağıtımı ve dağıtımın diğer tüm ilgili miktarı anlamına gelmektedir. Kazancın vergilendirilmesi hakkındaki kanunun 40. maddesi uyarınca temettü gelirleri %10 oranında vergilendirilir.

 

Ayrıca kazancın vergilendirilmesi hakkındaki Kanun'un 37. maddesi uyarınca "faiz", mortgage olup olmadığından, borçlunun kazancına ortak olma hakkı bulunup bulunmadığından bağımsız olarak, ve özellikle depozito, teminatlı ya da teminatsız devlet tahvilleri, tahvil ve bonolar, prim, repo/ters repo, tahvil, bono veya hisse gelirleri gibi elde edilmesi öngörülen gelir anlamına gelir.

Yunanistan borçlarının yeniden yapılandırılması sırasında özel kişiler tarafından alınan tahvil ve hazine bonolarının yanı sıra Avrupa Mali İstikrar fonu tarafından düzenlenmiş bonolarda birikmiş faizler Yunanistan hükümetine vergilendirilmemektedir. Faiz geliri % 15 oranında vergilendirilir.

Gelir eğer edebi, sanatsal veya bilimsel eser, patent, ticari marka, imtiyaz, plan, model, çizim, gizli kimyasal formüller veya diğer ilgili telif haklarının kullanım lisansının kullanımı veya değişimi sonucu elde edilmiş ise, %20 oranında vergilendirilir.

2. Taşınmaz mallardan elde edilen gelirler

Özel bir kişinin taşınmaz mal yatırımı yapması konusunda seçildiği durumlarda mülkün kira veya devrinden elde edilen gelir 12.000 Euro'ya kadar %11, 12.000 Euro'yu aşan miktarlarda ise %33 oranında vergilendirilir. 4346/2015 sayılı Kanun'un 11. maddesi hükümleri (Resmi Gazete, sayı 1, 152, 20/11/2015) uyarınca, 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren, hak sahibi tarafından istirdat edilmemiş emlak kiraları, eğer yıllık vergi iadesi son başvuru tarihinden önce kiracının adına bir ödeme emri, tahliye kararı, kira tahsilatına dair mahkeme kararı veya kiracının adına bir el koyma veya idari bir karar var ise, toplam gelire dahil edilmeyecektir. Bu gelir yılda bir kez ve istirdatı kanıtlanmış miktar kadar vergilendirilir. İstirdat edilmemiş gelir, gelir vergisi iadesinde mülk kirasından istirdat edilmemiş gelir şeklindeki özel kod ile beyan edilir.

 3. Özel bir kişinin iş gelirleri

Özel bir kişinin iş geliri 50.000 Euro'ya kadar %26, bunu aşan miktarlar için %33 oranında vergilendirilir.

4.Tüzel kişiliğin iş gelirleri

Kazancın vergilendirilmesi hakkındaki Kanun'un 47. maddesinin hükümleri uyarınca, tüzel kişiler ve kuruluşlar tarafından kazanılan tüm gelir, iş geliri olarak kabul edilir. Buna ek olarak, kazancın vergilendirilmesi Kanunu'nun 58. maddesinin hükümleri uyarınca, şirketlerin vergilendirilme sistemi muhasebe defterleri ve yasal formlarına bağlı olarak değişir. Dolayısıyla, eğer Yunanistan'daki yatırım bir şirket kurulması yolu ile gerçekleşecekse, şirketin vergilendirilmesi, tüzel kişi ve kuruluş kazançlarının vergilendirilmesi hakkındaki Kanun'un (44. maddeden itibaren) hükümlerine tabidir. Kanunun analizi kısaca aşağıda verilmiştir.

Özel vergiye tabi gelir (örneğin faiz, temettü) dikkate alınmaz.

i. Ortaklıkların vergilendirilme sistemi (genel ortaklık, limited ortaklıklar)

Mevcut yasa kapsamında 4172/2013. sayılı kazancın vergilendirilmesi hakkında Kanun'un 58. maddesi uyarınca, özellikle basit muhasebe defterleri olan ortaklıklara ait gelirler, Madde 29 Par.1'e göre, yani 50.000 Euro'yu aşmayan gelir %26, bundan fazla miktarda olan gelir ise %33 olarak vergilendirilir. Bu durumda, şirketin bu gelir üzerinde vergi yükümlülüğü yoktur ve ek bir gelir vergisi ödenmesi gerekmez.

Çift girişli muhasebe sistemi ile çalışan ortaklıklar, kazancın vergilendirilmesi hakkında Kanun'un 58. madde 1. par. hükmünü düzelten Kar vergilendirme Kanunu'nun 1, olarak madde 1 par ile değiştirilen. 4334/2015 sayılı Kanun'un 1.madde 4. par. (Devlet Gazetesi 80, Sayı 1, 2015/07/16) uyarınca %29 oranında vergilendirilir. Ayrıca, eğer kazanç hissedarlar arasında dağıtılıyor ise, kazanç üzerinden %10'luk vergi alıkoyulur, şirket tarafından iade edilir.Ortaklıkların yönetici ücretleri, kazancın vergilendirilmesi hakkındaki Kanun'un 15. maddesi uyarınca çalışan ölçeğine göre vergilendirilir.

0-25.000 Euro arasında oran %22, 25.001-42.000 Euro arasında %32, 42.000 ve üstü için %42'dir. Bununla birlikte, kazancın vergilendirilmesi hakkındaki Kanun'un 16. maddesi hükümleri uyarınca, eğer vergilendirilebilir gelir yirmi bir bin (21000) euro'yu geçmiyor ise vergi miktarı iki bin yüz (2100) euro düşürülür, eğer vergi miktarı iki bin yüz (2100) euro'dan düşük ise, indirim miktarı ilgili vergi ile sınırlıdır.

Vergiye tabi gelirin yirmi bir bin (21000) euro'yu aşması halinde, indirim her bin (1000) euro'luk vergiye tabi gelir için yüz (100) euro şeklindedir. Vergiye tabi gelir toplamı kırk iki bin (42000) euro'yu geçiyor ise, vergi indirimi uygulanmaz.            ii. Ortak sermayeli şirketlerin (anonim şirket, limited şirket, özel şirket) vergilendirme sistemi

Halen yürürlükteki düzenlemelere göre, bu şirketlerin kazancından alınan vergi miktarı %29 oranındadır ve kazanç hissedarlar/ortaklar arasında dağıtılırken kesilen ve vergi dairesine ödenen %10'luk ek bir vergi de bulunmaktadır.Şirket yöneticileri ( Yönetim Kurulu üyeleri, CEO, müdürler vs.) maaş vergilendirme oranlarına göre şirketten elde edilen gelirler baz alınarak vergilendirilirler. 0-25,000 euro için oran %22 25.001-42000 euro arası için %32, 42.000 ve üstü için %42'dir. Ayrıca, vergi indirimi, kazancın vergilendirilmesi hakkındaki Kanun'un 16. maddesi hükümleri uyarınca uygulanır. Bunun analizi yukarıda şirket yöneticilerinin gelirlerinin vergilendirilmesi kısmında verilmiştir.

 

Bülten aboneliği